Vimeo-Free-Videos / Pixabay

Protilátky
ustekinumab

Sérové hladiny ustekinumabu a jejich vztah ke klinickým a endoskopickým charakteristikám idiopatických střevních zánětů u nemocných léčených monoklonální protilátkou proti p40.

Anotace

Ustekinumab je zcela humánní terapeutická monoklonální protilátka namířená proti podjednotce p40 interleukinů 12 a 23. Jde o nový léčivý přípravek, schválený k terapii Crohnovy choroby (Crohn´s disease, CD). Ustekinumab je účinné a bezpečné léčivo, avšak náklady spojené s terapií jsou velmi vysoké. Léčba by proto měla být ideálně nasazována jen tam, kde lze předpokládat uspokojivý účinek, neměl by být ztrácen čas a pacienti zatěžováni terapií drahým preparátem, který nebude efektivní a může vyvolat nežádoucí vedlejší reakce. Současné možnosti laboratorní diagnostiky při predikci účinnosti biologických léčiv zahrnují mimo jiného laboratorní stanovení sérových hladin biologických léčiv. Jedním z faktorů, které ovlivňují úspěšnost biologické léčby, je právě dostatečně vysoká sérová hladina terapeutické monoklonální protilátky. Nemocní s detekovatelnou sérovou hladinou léčiva častěji dosahují setrvalé terapeutické odpovědi na biologickou léčbu a mají méně nežádoucích poinfuzních reakcí ve srovnání s pacienty s nedetekovatelnou sérovou hladinou biologika.

Cíle projektu

  1. Analýza sérových hladin ustekinumabu ve vztahu ke klinickým, endoskopickým a laboratorním markerům CD.
  2. Definování cut-off sérové hladiny ustekinumabu pro indukční a udržovací fáze terapie ve vztahu k predikci odpovídavosti na terapii.
  3. Vytvoření biobanky sér nemocných léčených ustekinumabem pro potřeby dalších vědeckých projektů.

Metodika výzkumu

Protilátky

Analýza klinických, endoskopických a laboratorních biomarkerů IBD u nemocných, kteří byli indikováni k biologické terapii ustekinumabem z důvodu (a) neodpovídavosti na standardní imunomodulační terapii a/nebo biologickou terapii anti-TNF-alfa biologickými léčivy nebo vedolizumabem a (b) kontraindikací standardní imunomodulační terapie a/nebo biologické terapie anti-TNF-alfa biologickými léčivy nebo vedolizumabem.

U pacientů budou změřeny sérové hladiny ustekinumabu před aplikací každé subkutánní dávky léčiva v průběhu prvního roku terapie (týden 8, 16, 24, 32, 40 a 48). Tyto tzv. trough levels ustekinumabu budou korelovány s klinickými charakteristikami nemoci, vyjádřenými ve formě Harvey Bradshawova indexu. Z laboratorních biomarkerů budou sledovány fekální kalprotektin a sérový CRP. Endoskopický nález bude hodnocen na konci 1. roku léčby ustekinumabem.